خلاصه :
نگاهی به زندگی اعضای یک گروه کاری، فرهنگی و نظامی در دهه 1970.
Youth