خلاصه :
پدر خانواده دچار وسواس عجیبی شده است و زندگی هر عضو از خانواده را تحت نظر قرار میدهد، اینکه چطور زندگی اعضای خانواده روی یکدیگر اثر میگذارد...
Hope Aur Hum