خلاصه :
مردی که کارش کشتن حیوانات هست یک اتفاق غافلگیر کننده برایش می افتد که...
Euthanizer