خلاصه :
یک مامور سابق نیروهای ویژه که در گذشته خطایی انجام داده، به اهریمنی تبدیل شده که باعث شده شغلی به عنوان شکارچی روح به او پیشنهاد شده است. زمانی که یکی از همکارهای قبلی او که حالا به هدف اصلی او تبدیل شده شروع به آدم کشی برای تفریح می کند، هرج و مرج به بار می آورد.....
Soul Hunters