خلاصه :
دو زن تحت تعقیب تصمیم میگیرند که دوستان ثروتمند روانپریش خود را که در دنیای فانتزی بچه گانه شان زندگی می کنند، غارت کنند. برای سرقت پول آنها باید در یک بازی مرگبار از اعتقاداتشان شرکت کنند...
braid