خلاصه :
سوپ مرغ برای ارواح نام کتابیست که نویسنده ای جوان ، با نوشتن آن خود را درگیر مسائل پیچیده ای می کند و ...
Deception of the Novelist